A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről.

Magyar Közlöny 32. száma:

Az emberi erőforrások minisztere 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
a) székhelyintézmény: megyénként és a fővárosban egy, a munka szakmai irányítását és koordinálását végző, valamint megyei, fővárosi vagy országos illetékességű szakértői bizottsági feladatokat is ellátó feladatellátási hely, ahol a tankerületenként legalább egy tagintézményből álló megyei, fővárosi pedagógiai szakszolgálati intézmény képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezető munkahelye található,
b) tagintézmény:
ba) tankerületi illetékességű tagintézmény: olyan tankerületenként szervezett intézményegység, amely a megyében, a fővárosban az adott tankerületi szint vonatkozásában – az e rendeletben foglalt kivételekkel – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 18. § (2) bekezdésében felsorolt összes pedagógiai szakszolgálati feladatot és az e rendeletben, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint a tagintézmény szintjén irányítási, képviseleti, szakmai feladatot lát el,
bb) megyei, fővárosi illetékességű tagintézmény: olyan intézményegység, amely a megyében, a fővárosban egyes pedagógiai szakszolgálati feladatokat több tankerület illetékességi területére vonatkozóan lát el,
bc) országos illetékességű tagintézmény: olyan intézményegység, amely az egyes pedagógiai szakszolgálati feladatokat országos illetékességgel lát el.
Tagintézmény több tagintézményi telephelyen is működhet.
2. A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya – fenntartótól függetlenül – kiterjed
a) az Nkt. 7. § (1) bekezdés i) pontja szerinti pedagógiai szakszolgálati intézményekre,
b) az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó – az Nkt. 20. § (9) bekezdése alapján  létrehozott – szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeire,
c) az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)–e) és g)–h) pontjában foglalt köznevelési intézményekre,
d) a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében ellátásban részesülő gyermekekre, tanulókra,
e) a pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottakra, az óraadókra, valamint a köznevelési intézményben nem pedagógus munkakört betöltőkre (a továbbiakban együtt: alkalmazottak),
f) a gyermekek, tanulók törvényes képviselőire (a továbbiakban: szülők),
g) az állami intézményfenntartó központra (a továbbiakban: Központ),
h) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint a kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaira (a továbbiakban: járási hivatal),
i) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményre (a továbbiakban: Szakmai Szolgáltató Intézmény).

Magyar Közlöny, 32. szám