Mit is jelent az, hogy térben látni? Mihez szükségesek a téri- vizuális képességek?  

A vizuális észlelés az a képességünk, amellyel értelmezzük azt, amit látunk. A térészlelési képességet a saját testen és a világban való eligazodáshoz, az elemek manipulálásához használjuk. A téri- vizuális észlelés a különféle készségek komplex kombinációjából áll, együtt és egymással összehangolva kell működniük, hogy az információkat felhasználhassák. A tárgyak, objektumok számlálásakor a vizuális észlelési képességek összehangolódnak és integrálódnak a motoros készségekkel. De a gyermek funkcionális vizuális motoros integráció által képes a látott mennyiségű tárgy lerajzolásra, vagy számjegyekkel történő leírására. A vonalhasználat, a számok, a betűk közötti távolság, a betűméret és a papírorientáció olyan munkavégzés, amely egyre kreatívabb írástevékenységeket jelenthet. A látott mennyiségű tárgy lerajzolása és a számok írása az agyi folyamatok szempontjából eltérő. A számírás, akár a betűírás poszturális irányítást, motoros vezérlést, kétoldalú koordinációt, vizuális észlelést, vizuális motoros készségeket, nyelvi készségeket és társadalmi érzelmi készségeket igényel. Ugyanakkor egyre több tanulmány és kutatás igazolta, hogy e tevékenységek során a térbeli, illetve a vizuális-perceptuális készségek aktívak.

A kétdimenziós rajz kimenete a háromdimenziós tér vizuális érzékelésének. A látási ingerekre adott válasz modalitás-specifikus. A rendellenes látásfeldolgozás valószínűleg összekapcsolódik az ingerek térbeli vizuális frekvenciatartalmával. Az ép vizuális észlelés komplex folyamat, mely egy sor képességet feltételez. Olyanokat, mint az érzékszervi feldolgozás, amely magába foglalja a szenzoros stimuláció (pl. a tapintott tárgyak mennyiségének) pontos nyilvántartását, értelmezését és az arra való reagálást a környezetben és a gyermek saját testében. A vizuális figyelmet, amely képesség segíti elő, hogy a fontos vizuális információra összpontosítsunk, és kiszűrjük az irreleváns háttérinformációkat. Az észlelés feltételezi a vizuális diszkriminációt, amely  által meghatározzuk az adott  tárgyak, dolgok különbségeit vagy hasonlóságait mennyiségük (méretük, színük, alakjuk, textúrájuk stb. figyelembe vétele) alapján. De szükség van a vizuális memóriára is, hogy egy forma vagy tárgy mennyiségi, relációs vonásait képesek legyünk felidézni, visszahívni. A vizuális gondolkodás által a vizuális térbeli kapcsolatok megértését végezzük. Vizuális szekvenciális memóriánk segít abban, hogy az objektumok elemeinek (lehetnek tárgyak, alakzatok, matematikai műveletek)  sorozatát helyes rendben idézzük fel.

Egészen kicsi kortól megjelenik a vizuális forma állandósága, vagyis annak képessége, hogy tudjuk, hogy egy alakzat, forma akkor is azonos, ha kisebb vagy nagyobb, ha megfordították, vagy más irányból szemléljük. A vizuális „bezárási” képességünk által, pedig képesek vagyunk s részletekből is felismerni egy dolgot, objektumot, akkor is, ha egy része hiányzik. A vizuális analizis-szintézis által pedig észleljük a részeket, és a képet képesek vagyunk felbontani részleteire.

A matematika a mennyiségek és az általuk alkotott halmazok tulajdonságairól alkot pontos vagy megközelítő választ. Így, aki jó téri-vizuális készségekkel rendelkezik, az hasznosítja ezt a mennyiségek észlelésénél, a mennyiségállandóság felismerésében, a relációk, helyi értékek értelmezésében és a műveletvégzés során.

Lásd Képességfejlesztő Számolólapjainkat>>>

Akinél gyenge a vizuális észlelés, annál megjelenhet nemcsak a számolásnál, hanem más funkciónál is eltérés:

 • a spontán rajzolásban
 • a másolásban (tábláról, könyvből, a papír egyik oldaláról a másikra)
 • olvasásban betűtévesztései lehetnek („b, d, p, q” cseréi)
 • a matematikában a számok írásakor megfordítás
 • sortartásnál
 • nehezített lehet olyan térbeli fogalmak értése, használata, mint a „be, ki, mellett, felett, fel, le, előtte”
 • irányok észlelésében (balra és jobbra)
 • szekvenciák tartásában
 • a körülötte lévő tárgyakkal kapcsolatos tevékenységek tervezésében
 • a személyes tárgyak rendezésében (asztalon, padon)
 • a viselkedésében (kerüli a vizuális észlelési képességeket igénylő helyzeteket)
 • frusztráció a pontos szem- és kézkoordinációt igénylő feladatok végzésekor

Szerző: Szabó Ottilia, 2020. január 2.

A cikk folytatása: Miként lehet  diszkalkulia terápiában a téri- vizuális észlelést fejleszteni? (2. rész)