Beszélgetés Szabó Ottiliával, a Dyscalculine-terápiás program kidolgozójával

Melyek a legjellemzőbb tünetei a diszkalkuliának? Mi az a tünet, előjel, amire a szülőnek, pedagógusnak figyelnie kell?

Akkor beszélünk diszkalkuliáról, ha a mindennapokban amúgy jól teljesítő gyermeknek, súlyos és tartós problémát okoz az élet minden területén (iskolában, otthon) a dolgok megszámlálása, a számnevek használata, a számsorban a számok helyének felismerése, ill. a számfogalma nem életkorában elvárt számkörű. Ha a számnagyságrendek megértésében, az alapműveletek alkalmazásában ügyetlen. A diszkalkulia közvetlen okát még kutatják, de valószínű, hogy multikauzális, vagyis a diszlexiához hasonlóan, különböző és rendkívül sokféle eredetű lehet, de a neurogén (az  idegrendszer működével összefüggő) jellege kifejezett.

Milyen korai tünetei vannak a diszkalkuliának?

A legfeltűnőbb jel, hogy a gyermek csak nagy nehézségek árán, átmenetileg képes figyelni a számokra, számszerűségekre, a matematikai kifejezésekre, fogalmakra (több, mennyivel több, mennyit adjak hozzá…). Korai időszakban nem képes csoportosítani, halmazt alkotni, sorokban, ritmusokban nem tevékenykedik. Játéka monotonabb, mint kortársaié. Óvodás korban csak a veszélyeztetettség állapítható meg. Azok a kisgyermekek leginkább veszélyeztetettek, akiknél a mozgás-, a beszédfejlődés, vagy viselkedés alakulása nem volt egyértelműen harmonikus. Ha egy gyermek nem rajzol, nem szívesen használ eszközöket, érdemes a számolási stratégiáit is megfigyelni.
Az egyébként jó, vagy átlagos képességű gyermeknél is megfigyelhető, hogy komoly nehézsége támad a számossággal, iskolásként a matematika tanulásával és a tanultak alkalmazásával/használatával. A diszkalkuliás 8-9 éves gyermek nehezen ismeri fel az ún. szimbólumokat – a számokat és a matematikai jeleket – és bizonytalanul azonosítja őket tartalmilag. Problémája van a sorozatok és szabályok alkotásával. Amíg erősen koncentrál, akár képes jól is megoldani a feladatot, de figyelme hamar fárad és egyre több hibát vét. Egy újabb példa esetén nem tud új megoldást találni és az előzőt ismétli. Iskolás a többjegyű számoknál könnyen eltéveszti a számok sorrendjét (pl. 74 helyett 47-et ír). A számokat fordítva vagy számjegyeltéréssel írja le (pl. 43 helyett 403-t), a műveleti jeleket rosszul ismeri fel (pl. 13 – 4 = 17). A helyiértékeket a számokban többnyire csak mennyiségileg érzékeli, nem nagyságbelileg (pl. 1 tízes és 3 egyes, az szerinte csupán 4). Szám-, és szövegemlékezete kis terjedelmű: az egymás után sorolt adatokból keveset tud felidézni. A számokat „kiragadva a megszokott formájukból” – más méret, más szín, vagy pl. szaggatott vonallal írva – nehezen vagy már nem ismeri fel. A szöveges feladatokban  önállótlan, mert a matematikai tartalmukat nem azonosítja be.

Felnőtteknél megjelenhet-e diszkalkulia?
Felnőttként is jellemezhet valakit, hogy időben, térben is nehezen tájékozódik, az óra leolvasásában, az irányok megnevezésében hibázik, nem szeret vásárolni, mert a pénzkezelése, váltása problémát jelent. Nehezen gazdálkodik a fizetésével, nem érzékeli pontosan az ezres és a milliós számok közötti sokszoros nagyságrendi eltérést.

Fontosnak tartja a tünetek korai felismerését és a korai terápiás kezeléseket?

A korai életszakaszban a veszélyeztetettség ismerhető fel, mivel a diszkalkulia egyértelműen csak a tartósan fennálló formális tanulási, vagyis több év iskolai időszak után mondható ki. A tünetei a részképességek eltérő fejlődési irányában és nem feltételen az ütemében keresendők, így a szakember által felismerhető, a tüneti kép ismeretében a terápia hatékonyan működtethető, akár a súlyosabb állapot, a számolási zavar (matematikai teljesítményzavar) kialakulása megelőzhető. Az eltérések felismeréséhez, tudni kell a harmonikus számfogalom fejlődés jellemzőit. A matematikai gondolkodás megalapozása a 2-7 életévre esik, így már 4-5 éves kor körül konkrétan láthatóak azok a tünetek, amelyek kifejezetten a számolási problémák meglétére utalhatnak. A 3-4 éves ép értelmű gyermek már elkezd érdeklődni a környezetében lévő tárgyak számossága, a mennyiségi változásai, a számnevek pl. életkorok iránt. A számlálás szorosan összefügg a mozgás- és a beszédfejlődéssel. A mozgás összerendezettségének hiánya, az éretlen figyelem nehezíti a számlálás, a ciklikus kognitív képesség kialakulását. Az óvodába kerülő gyermek már rendelkezik matematikai tapasztalattal, élménnyel. Felismer tárgyak, dolgok közötti különbséget. Akinél kimarad, hogy  azonosságokat, fontos, lényeges jegyeket észrevegyen, aki nem használja a számneveket rutinszerűen, ügyetlen a tárgyszámlálásban, vagy a kéz-, ceruzahasználatban, annál a kisgyermeknél  nemcsak a vizuális, képzetalkotó, az előfogalmakba strukturáló, hanem a motoros képességek fejlesztése is indokolt lehet.
Vagyis feltétlen a szakember (gyógypedagógus) segítségére van szükség. A terápiát meg kell, hogy előzze az állapotfeltárás, a diagnózis, ill. a fejlesztési területek maghatározása.

Azonos eredmények érhetőek el egy óvodás, illetve egy felső tagozatos tanuló kezelése esetén?

Az óvodában elkezdett prevenció hatékonyabb, gyorsabb, sikeresebb. Ha későn, felső tagozatban veszi észre, vagy azonosítja a környezet a tüneteket, akkor kissé késve indul el a terápia. Sokkal hosszabb időre van szükség a rosszul rögzült, és a hibás számképzetek korrigálására, valamint a gyermek személyiségét jellemző affektív (érzelmi) területek kezelése is indokolt lehet. Ilyenkor már nem elég a gyógypedagógus matematika tanulási- és kognitív terápiája, a diszkalkulia-reedukáció, hanem gyakran a pszichoterápia is indokolt lehet.

Mi a Dyscalculine terápiás program lényege?

A hosszú évek alatt megtapasztaltam, hogy diszkalkuliáról hazánkban, de világszerte kevés az ismeret, sok még a tévhit. Nemcsak az átlag ember, de még a szakma számára is bőven van mit elmondani e kórképről és a kezeléséről.  A diszkalkulia különböző típusú kognitív és tanulásterápiákkal kezelhető. Erre dolgoztam ki 25 éves szakmai munkám során a Dyscalculine programot. A Dyscalculine Program, a diszkalkulia, matematikai teljesítményzavar kezelésére szolgáló, kidolgozott lépésekből álló módszer, két- és háromdimenziós eszköztárral. A program arra épít, hogy élményekkel (dominánsan mozgásos és képpel történő támogatás révén), és egymással történő integrációjukkal elérhető a hibás matematikai, számolási strukturált minták korrigálása és az új minta stabilizálása. 25 év kipróbált gyakorlatai és szakmai tapasztalata áll mögötte. A Dyscalculine Program lényege a folyamatos vizuális támogatás. Ehhez készültek a számkörbővítések lépéseit követő számolólapok, amelyek egyben tematikus lapok. Ezek természetes számok esetében ötös, 10-es , 100-as, 1000-es, 10.000-es  és milliós számkörökben, ill. az egész számok és racionális számok körében, több szinten és egyéni összeállításban is elérhetők. A terápia folyamata kidolgozott.

A www.dyscalculine.com információkat ad szakembereknek, szülőknek. Mit kell tudni az oldalról?

A  Dyscalculine Fejlesztőcsoporttal közösen indítottuk el ezt a segítő gyakorlatorientált internetes portált, hogy átadjuk a  matematika tanulási (számolási) zavarokkal és terápiával kapcsolatos lehető legkorszerűbb ismereteket, ezáltal e szakterülettel kapcsolatosan növeljük a  kompetenciájukat. Leginkább saját írásaim jelennek meg, de ezekben igyekszem kitekintést adni a szakmai anyagokra, a törvényi előírásokra.
A szakemberek igénylik, hogy terápiás eszközök, és segédletek is elérhetőek legyenek. Így az oldalra rendszeresen felkerülnek az óvodai, iskolai fejlesztő munkához, és az otthoni gyakorláshoz használható eszközök, ötletek, módszerek. A  matematikai taneszközeink, illetve cikksorozataink, képes matematikai „Számolólapjaink” különlegessége még, hogy a képesség-, készségfejlesztésben, de még a matematikai tehetséggondozásban is használhatók.
Az oldal interaktív felület, emailben sokan keresnek meg és kérnek tanácsot, erre is berendezkedtünk: adatbázissal rendelkezünk az ellátásra, de a vizsgálatokra, terápiás eszközökre, képzésekre, konzultációkra is kínálunk lehetőséget.  A weboldalon a pedagógus terápiás és tanórai eszköztárának gazdagítása is célunk. A hosszú távú, közös munkát azáltal segítjük, hogy támogatást adunk az óratervezet elkészítésében, vagy óvónőknek a foglalkozás tervezésben. Felkészítést, dyscalculia terápiás szakember képzését, on-line tanácsadást is hirdetünk.
Iskoláknak, matematikát tanítóknak, matematika tanároknak csoportos és személyes segítségnyújtást ajánlunk fel. Az oldalon szereplő írásokat ajánljuk a kiemelt figyelmet igénylő, – sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére, integrált oktatást szervező, vagy gyógypedagógiai nevelésre vállalkozó, és a pedagógiai szakszolgálatok intézményeiben dolgozó pedagógus és gyógypedagógus szakembereknek.
Szülőknek otthon elkészíthető eszközökről szóló leírásaink vannak az Ötletelő rovatokban. De ajánlunk más, a diszkalkuliások számára készült képességfejlesztő munkafüzeteket, amelyeket szintén én írtam:  Számról számra és a Számtól számig sorozatot, és egyéb könyveimet, amelyek tankönyvvé nyilvánítottak. Ezek a  Zsebpénz, Abakusza műhelye, Szalad az idő.

A weboldalán olvasható, hogy egyénre szabott feladatlapokat is készítenek kérésre. Hogyan történik ez? Mi szükséges ehhez? Bárki élhet ezzel a lehetőséggel?

Ami gyakori, hogy a szülő vagy a gyógypedagógus beszámol a gyermeke tüneteiről, vagy kérdőívet tölt ki vele kapcsolatosan, illetve a gyermeket megvizsgáljuk, és ezt követően a tipikus hibáit összegezve egy terápiás csomagot állítunk össze a gyermeknek, amely áll a számolólapokból, annak a számköri illetve a képességfejlesztő lapjaiból, valamint a terápiás lépések leírásából, esetleges felkészítésből. A lehetőséggel bárki élhet. Van példa arra, hogy 15-20 évesen kezdi el valaki a segítségükkel a terápiát. A lapok egy bizonyos életkortól már önellenőrzéssel önállóan is használhatók. A weboldalra a feladatmegoldások feltöltése is megkezdődött.

Mi volt a célja a Dyscalculine számolólapok létrehozásával? Kinek, mely korosztálynak készültek ezek a feladatlapok? Milyen típusú feladatokat tartalmaznak? Otthon és intézményi keretek között is végezhetőek ezek a feladatok?

A számolólapok hiánypótlóak. Munkafüzetek kivágható mellékletekkel, színesben és fekete-fehér nyomtatásban is elérhetőek. Nincs igazán eszköztára a diszkalkulia terápiának, így nagyon nagy szükség van rájuk. Ezek evidencia alapúak, a 25 év gyakorlata igazolta, hogy fejlesztésben hatékonyan segítik a téri-vizuális és a nyelvi funkcióik fejlődésében a tipikus utat bejáró diszkalkuliásokat, vagy a nehezen számolókat. Bármely korosztály számára használhatóak a lapok. Intézményben a pedagógiai habilitáció, rehabilitáció, a tanóra során, vagy akár otthoni gyakorlásban javasoltak. A lapok a vizuális, képes (grafikus) szemléltetés elvét alkalmazzák több szinten (konkréttól az elvontig). Szívesen dolgozik a gyermek, mert többes asszociációval, vizuális támogatással gyorsabban tud logikai kapcsolatokat felfedezni a számok világában. Emellett minden lap többször használható először eszközzel kirakhatja a gyermek, amit a lapon lát, majd berajzolja/beírja a lapra, ezt követően fel is vághatja és egyeztetheti az összeillőket, így összefüggéseket vehet észre, vagy logikai kapcsolatokat fedezhet fel. A numerikus tényekhez mindig kapcsolódik valamilyen logikus alakzatban elrendezett képi megjelenítés, és változatosan használjuk a színes formákat, mint ún. számszimbólumokat is.

Mit jelent a Dyscalculine műhely? Ki vehet részt ezeken, kinek ajánlott? Milyen témákat érintenek itt? Miben nyújt segítséget?

A Dyscalculine műhelyek továbbképzések. Többnyire csak néhány órásak, és a diagnosztikus és a terápiás  tapasztalatainkat  adjuk  át pedagógusoknak, szakembereknek, vagy tanácsot a szülőknek.  A műhelyekre ajánlunk témát, de figyelembe vesszük az egyéni igényeket is, cél a módszertani felkészültség és az eszközgazdagítás, közös eszközkészítés a találkozások során. Itt ismerkednek meg a pedagógusok a terápia lépéseivel, az eszközök használatával, illetve a Számolólapokkal.
A műhelymunka célja a szemléletformálás is, tudatosítása annak, hogy a diszkalkuliás gyermekek fejlesztése bármely életkorban elkezdve hatékony lehet, és a személyisége fejlődésére is pozitívan hat. A korai felismerés, a prevenció elkerülhetővé teszi a káros pszichés változásokat, az önbizalomvesztést. A fejlesztésben csak az egyénre szabott tempó, a tervezés alkalmas arra, hogy a diszkalkuliás is képes legyen megtanulni az iskolai matematika-tananyag nagy részét. Cél, hogy hasznosítható tudást nyújtsunk a felismerésével kapcsolatosan, a tanórai foglalkoztatásukról, és ismerjenek meg gyakorlatban kipróbált módszertani fogásokat, valamint fogalmazhassák meg dilemmáikat – és keressünk rá megoldásokat.

Van- e az általános pedagógusoknak megfelelő szakmai tudásuk ahhoz, hogy felismerjék a diszkalkulia gyanút a gyermeknél?

Egyre több pedagógus keres meg bennünket, de sajnos még kevésbé ismerik a diszkalkulia-jelenséget, így nem ismerik fel a gyermeknél a gyanújeleket. Nagyon fontos lenne a szűrések megkezdése a tanköteles korban. Aki hat évesen a mozgásában, a  játékában vagy a beszédfejlődésében eltér kortársaitól, aki nem használja a számneveket, aki túlzottan ragaszkodik még nagy csoportban is a mechanikus számlálgatáshoz, aki nem képes adni eggyel, vagy kettővel több kockát a társának, annál, mint ami nála van, vagy akinek nem alakul ki a téri elrendezéstől független a mennyiségi állandóság, azoknál ezek konkrét gyanújelek. A korai intervenció, vagy a célzott diszkalkulia prevenció száma sajnos elenyésző. A kezelésbe nemcsak a speciális végzettségű gyógypedagógusok tudnának bekapcsolódni, hanem a speciális ismeretekkel rendelkező óvodapedagógusok is a differenciált vagy egyéni igények ismeretében. Nagyon sok eszköz áll rendelkezésre az óvodai csoport szobákban, csak ismerni kellene az ún. másképp való „hasznosításukat” a gyermekek számfogalmának hatékony fejlesztéshez.

Jó munkát kívánok Önöknek!

Szabó Ottilia elérhetőségei:
info@dyscalculine.com
szaboo@dyscalculine.com
www.dyscalculine.com

Budapest, 2015. március 2.

Az interjú a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat oldalán itt olvasható!