​Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató meghatározza, hogy a www.dyscalculine.com weboldal üzemeltetője (Aster Film Bt.) milyen elvek alapján kezeli a weboldal felhasználói által megadott személyes és egyéb adatokat.

​A szabályzat a www.dyscalculine.com weboldalra látogatók önkéntes hozzájárulásával (mint a képzésekre való jelentkezéskor, hírlevélre feliratkozáskor, az online teszt elvégzéséhez köthető regisztrációkor és vásárláskor) megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A Dyscalculine.com felületén a diszkalkuliával, avagy a számolási zavarokkal, annak kezelési módszereivel és a saját fejlesztésű szakmai anyagaival ismerkedhetnek meg az ide látogatók. Szakmai cikkekkel, szakmai továbbképzéseken-, rendezvényeken-, képzésanyagokkal, fejlesztő eszközökkel, munkafüzetekkel, online tesztekkel találkoznak a diszkalkulia témában, amelyekről hírlevélben, a honlapon, illetve a közösségi oldalakon adunk hírt.

Az érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi csapatunk.

A személyes adatok kezelését és védelmét az alábbi alapelvek szerint végzi az Aster Film Bt:​

 • A személyes adatokat kizárólag előre meghatározott célból használjuk fel. Az adatkezelésnek minden szakaszában tisztességesen és törvényesen teszünk eleget az adatkezelés céljának, felvételének, és kezelésének.
 • A megadott személyes adatokat csak a megjelölt célra és meghatározott ideig használjuk fel.
 • A megadott személyes adatok módosítására és törlésére az Aster Film Bt. lehetőséget biztosít, a technikai feltételeket biztosítja.​

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 • Az Adatkezelő megnevezése: Aster Film Bt (képviselő: Nyeste Péter)
 • Adatvédelmi felelős: Nyeste Szabó Ottilia
 • Az adatkezelő címe: 8300 Tapolca József Attila utca 66.
 • Az adatkezelő elérhetőségei: email: info@dyscalculine.com
 • tel: +36 (30) 944 99 25
 • honlap: dyscalculine.com

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL

Az adatszolgáltatás során önkéntesen, az alábbi adatokat adhatja meg a feliratkozó/vásárló:

Hírlevélre feliratkozás esetén bekért adatok:

 • Név
 • Email cím

Regisztráció/Online teszt regisztráció/Vásárlás esetén bekért adatok:

 • a regisztráló/vásárló teljes neve
 • email címe
 • telefonszáma
 • lakcíme
 • számlázási adatai, a cég számlázási adatai

Fejlesztőpedagógus adatbázishoz bekért adatok:*

 • pedagógus neve
 • adott város
 • email cím és/vagy telefonszám

*Az adatbázisba a pedagógusok önkéntes alapon jelentkeznek és adják meg adataikat közzététel céljából. Amennyiben módosítást vagy az adatok törlését kérvényezik emailben (info@dyscalculine.com), a jelzett kérés észlelését követő 24 órában az adatok módosítását/törlését elvégezzük.

Képzésre való jelentkezés esetén bekért adatok:

 • a felhasználó teljes neve
 • email címe
 • telefonszáma
 • lakcíme
 • az egyén számlázási adatai
 • az intézmény számlázási adatai
 • az intézmény számlájának postázási címe​

Honlapunk alapvető használata nem igényel regisztrációt. Cikkeinket, szakmai anyagainkat, főbb híreinket a weboldalra látogató könnyedén elérhet, valamint tájékozódhat képzéseinkről is.

3. KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

A felületen a vásárlás és az online diszkalkulia teszt használata regisztrációhoz között, valamint a képzésre történő jelentkezés esetén is szükségünk van a személyes adatok (név, cím, email cím, számlázási adatok) megadására. Az akkreditált képzésen résztvevőkkel szerződést kötünk, ezeket a dokumentumokat digitálisan, egy külön rendszerben tároljuk, valamint a tanúsítvány kiküldéséhez megadott adatokat is bizalmasan kezeljük! Ezen adatok és dokumentumok megőrzése az akkreditációhoz, annak megőrzési idejéhez között! Az adatok biztonságos kezelése érdekében az Aster Film Bt. minden szükséges intézkedést megtesz.

Amennyiben a képzésre jelentkezők hozzájárulnak ahhoz, hogy email címükre értesítést küldjük – a képzést követően – újabb képzéseinkről, termékeinkről, illetve akcióinkról, úgy az Adatkezelő kizárólag ezen célra használja fel ezeket az adatokat.

4. ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM ÉS TOVÁBBADÁSA

A weboldalon keresztül regisztráltak, feliratkozottak önkéntesen megadott adatait az Adatkezelő határozatlan ideig őrzi meg és biztosítja azok a törvényben is előírt adatvédelmet. Az Adatkezelő az érintett felek adatait a kérvényezett adattörlésig kelezi.

A Dyscalculine képzésen résztvevők jelentkezéséhez szükséges adatait a képzés lezárását követő 1 hónapon belül rendszerünkből töröljük, amennyiben a jelentkező nem jelzi és engedélyezi önkéntesen email címének megőrzését. Ebben az esetben képzéseinkkel, akciókkal, főbb híreinkkel kapcsolatban értesítést küldhetünk a továbbiakban részükre.

Az Adatkezelő birtokában lévő adatokat sem Magyarországon belül, sem külföldre nem adja tovább, az adatbázist nem értékesíti.

​5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

5.1. Az érintett fél, az önkéntes adatmegadás és feliratkozást követően is élhet az alábbiakkal:

 • kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását
 • kérheti az adatainak törlését
 • tájékoztatást kérhet a személyes adatainak felhasználásáról és kezeléséről

Az Adatkezelő az érintett kérésére a kért módosításokat vagy törlést elvégzi, illetve tájékoztatást ad az általa feldogozott adatokról, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az általa végzett tevékenységről.

Az Adatkezelő köteles a benyújtástól számított 25 napon belül, közérthető formában, írásban tájékoztatást adni az Adatkérő részére. A tájékoztatás ingyenes, ha az Adatkezelőhöz az Adatkérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be. Egyéb esetben többletköltséget állapíthat meg az Adatkezelő az Adatkérő felé.

5.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat törli:

 • amennyiben ezt a felhasználó kéri
 • amennyiben a kezelése jogellenes
 • amennyiben hiányos, vagy téves
 • amennyiben az adatkezelés célja időközben megszűnt
 • amennyiben az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • amennyiben a Hatóság vagy a Bíróság elrendelte az.

Ha az Adatkezelő az érintett fél kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az érintett fél hozzájárulásával elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatja az Adatkérőt kérésének elutasításának indoklásáról, valamint a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

6. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INCIDENS ESETÉN

Az adatkezelő köteles tájékoztatást adni az érintetteknek arról, ha az adatkezelés során valami probléma adódik, illetve tájékoztatja a feleket annak körülményéről, hatásáról és elhárításáról. Az Adatkezelő a szükséges intézkedéseket azonnal megteszi, nyilvántartást vezet az esetről (érintett személyes adatokról, az incidens köréről, számáról, időpontjáról, körülményeiről, hatásairól), a tájékoztatás módjáról és az elhárítás érdekében megtett intézkedésekről.

7. ​SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLENI TILTAKOZÁS

A személyes adatainak kezelése ellen tiltakozhat az érintett fél, amennyiben:

 • a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelő kötelezettsége
 • a személyes adat felhasználása, továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy egyéb kutatás céljára történik​

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, úgy az adatkezelést az Adatkezelő megszünteti, az adatokat zárolja, valamint értesíti a tiltakozással kapcsolatban érintett összes személyt. Az érintett felek kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Adatkezelő a tiltakozással nem ért egyet, illetve a fent megjelölt határidőt elmulasztja, úgy az érintett fél, a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.​

8. JOGSÉRTÉS ESETÉN (BÍRÓSÁG VAGY HATÓSÁGHOZ FORDULÁS)

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor ezt kérem, jelezze az info@dyscalculine.com email címen, hogy az esetleges jogsértést mielőbb orvosolhassuk. Jogsértés esetén a Felhasználó bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken indítható el.

​Amennyiben az Adatkezelő az érintett fél adatainak jogellenes kezelésével másnak kárt okoz, úgy ezen kárt köteles megtéríteni. Amennyiben az érintett fél személyiségi jogát sérti meg az Adatkezelő, úgy attól sérelemdíj követelhető. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítja, hogy a sérelem az adatkezelés körén kívül e​ső, elháríthatatlan ok miatt következett be, úgy az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól.

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

​9. ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

9.1.​ EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA

A regisztráció vagy feliratkozás során megadott email címre az Adatkezelő abban az esetben küld csak tájékoztatást a képzésekkel, új termékekkel, vagy akciókkal kapcsolatban, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. Ez a hozzájárulás bármikor visszamondható, korlátozható. Ennek módosítására a kiküldött hírlevél alján található linken van lehetőség, vagy jelezheti emailben is felénk az info@dyscalculine.com címen.

9.2. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

A www.dyscalculine.com oldalt böngészése során cookie-kat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott weboldalt, ennek a kis file-nak köszönhetően a weboldal felismeri az Ön böngészőjét. Amennyiben visszaállítja böngészőjének beállításait, azzal utasítsa el az összes cookie-t. Azonban arra felhívjuk figyelmét, lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. Weboldalunkon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, amelyet a Google adatvédelmi irányelvei szabályoznak, amelyről bővebben itt olvashat!

​​

Kérjük, amennyiben szabálytalanságot vagy adataival való visszaélést észlel, jelezze felénk az info@dyscalculine.com email címen!