Mely jogszabályok teszik lehetővé, hogy aki matematika értékelés és minősítés alól fel volt mente, az szabadon választhasson az érettségi vizsgán matematika helyett más tantárgyat?

Ha valakinek súlyosabb számolási, matematika tanulási problémája van, és rendelkezik szakértői bizottság által kiadott ( akár tankerületi/járási, akár megyei/ fővárosi) szakértői véleménnyel, melyben számolási nehézség vagy dyscalculia, számolási zavar diagnózis szerepel, akkor érvényt kaphat a matematika tantárgy tanulásakor bizonyos kedvezmények megadása.
A kedvezmény lehet időbeli, eszközhasználatra vagy a számonkérés formájára vonatkozó. A matematika tantárgy esetében ezenkívül kaphat részleges, vagy teljes értékelés és minősítés alóli mentességet az a tanuló, akinél a fejlesztés eredményessége / haladás nem egyértelmű, a minimum követelmények teljesítése kétséges, akinél a szaktanári pedagógiai vélemény, szülői kérelem, nagykorú esetén saját kérelme együttese ennek indokoltságát alátámasztják.
A kedvezményeket a szakértői bizottságok mérlegelik a szülői, nagykorúság esetén a tanulói kérelmek, a szaktanára (matematika tanára) pedagógiai véleménye alapján, valamint  a tanuló vizsgálata, és a szülővel/ tanulóval történő konzultáció során.
A szakértői vélemény javaslatot tartalmaz, melyre a szülő/tanuló kérelmére az intézmény igazgatója határozatban hozza meg a döntését a mentesség formáira vonatkozóan. A mentesség évente felülvizsgálandó.
Aki mentesült középiskolai tanulmányai során a matematika tantárgy értékelése és minősítése alól, az, az érettségi vizsgán más, szabadon választott tantárgyból tehet helyette vizsgát.

A mentességek jogszabályi háttere az alábbiakban olvasható:
 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről

56. § (1) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti
a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő,
b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.
(2) Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat.
(3) Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak.

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet – az érettségi vizsgaszabályzat
6 § (7) Ha a vizsgázót a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére – amennyiben a tanuló tudásának értékelésénél az a középiskolai tanulmányok során is engedélyezett volt – engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.

Továbbá:
20§ ( 7) A 6. § (7) bekezdése szerint a vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye alapján
a) a 19. § (1) bekezdésben meghatározott időt legfeljebb egy órával (60 perc) meg kell növelni,
b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. számítógép, írógép) használja,
c) engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tegyen, vagy a szóbeli vizsgát írásban teljesítse,
d) a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól, amennyiben a középiskolában a megfelelő tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minősítés egésze alól.

Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján az Nkt. 4. § 23. pontjában felsorolt sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, az e bekezdésben és a (6)–(7) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság fennállását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.